Zdjęcia produktowe – jednak pod ochroną? Licencja niewyłączna udzielona przez fotografa.

Zgodnie z wyrokiem SA Białystok z dnia 22 stycznia 2016 sygn. akt I ACa 859/15 – jak dowiadujemy się z tezy redakcyjnej systemu Legalis – „ustna umowa na wykonanie zdjęć jako równoznaczna z udzieleniem licencji niewyłącznej na korzystanie z fotografii. W sytuacji, gdy zebrane w sprawie dowody nie wskazują, że intencją powodów było ograniczenie prawa do korzystania przez pozwaną z wykonanych już fotografii mebli, zatem w braku wyraźnego wskazania na wyłączny charakter licencji, trafnie sąd I instancji przyjął, że twórcy udzielili licencji niewyłącznej, która pozwalała m.in. na zamieszczenie ich na stronie internetowej spółki oraz na wykorzystanie ich także w wydawanych w kolejnych latach katalogach. Ich eksploatacja mogła zatem następować, bez konieczności uzyskiwania każdorazowo indywidualnej i osobnej zgody powodów. Tylko bowiem w przypadku wyraźnego wprowadzenia do umowy, w formie pisemnej, odpowiedniego postanowienia co do wyłącznego charakteru licencji bądź postanowienia wyraźnie sprzeciwiającego się udzielaniu dalszych licencji przez licencjodawcę, dopuszczalne jest zakwalifikowanie danej umowy jako umowy licencyjnej wyłącznej.”