Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego – 1,5 mln. PLN

W ramach  składki radcy prawnego na samorząd zawodowy w kwocie 1200 PLN rocznie zawierana jest rokrocznie na moją rzecz przez samorząd zawodowy umowa odpowiedzialności cywilnej. Innymi słowy w przypadku, gdybym nie dochował należytej staranności zawodowej i spowodował przez to szkodę Klienta, Klient może zwrócić się z żądaniem zapłaty odszkodowania zarówno do mnie, jak i do zakładu ubezpieczeń. Odpowiedzialność zawodowa nie jest fikcją. Zakłady ubezpieczeń rokrocznie wypłacają tego rodzaju odszkodowania. Mam nadzieję, że w moim przypadku nigdy do tego nie dojdzie, jednak cieszę się, że moi Klienci są w ten sposób zabezpieczeni.

Warunki, w tym sumy, mojego ubezpieczenia, przedstawiam dalej.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC radców prawnych w PZU SA w koasekuracji z TUiR Warta SA

Program ubezpieczenia obowiązkowego radców prawnych składa się z dwóch elementów:

  • OC podstawowe – ubezpieczenie indywidualne
  • OC dodatkowe – ubezpieczenie grupowe

Oba ubezpieczenia łącznie zapewniają każdemu radcy ochronę na sumę ponad 1,5 mln zł.

OC podstawowe:
• Stała suma gwarancyjna – 100 tys. euro dla każdego radcy, na każde zdarzenie osobno.
• Usługa ochrony prawnej – usługa gwarantuje pokrycie kosztów m. in.: obrony przed sądem, postępowania cywilnego, rzeczoznawców.
• Wykluczenie prawa ubezpieczyciela do regresu – również w przypadku szkody wyrządzonej przez pracowników i aplikantów Ubezpieczonego.

OC dodatkowe:
• Stała suma gwarancyjna – 250 tys. euro dla każdego radcy na wszystkie zdarzenia szkodowe.
• Wydłużony czas ochrony – ochrona obejmuje również zdarzenia z 2005 r. oraz warunkowo szkody powstałe do 36 miesięcy po wygaśnięciu polisy.
• Pokrycie kosztów obrony przed sądem –  dodatkowo do podstawowej sumy gwarancyjnej ale nie więcej niż 125 tys. euro.
• Ubezpieczenie pracowników – aplikantów, praktykantów i pracowników ubezpieczonego.